Dažas Šrī Kubera mantras

Om yakshaya Kuberaya Vaishvaranaya
Dhana Dhanyathi Pathayae
Dhana Dhanya Samruthime
Dehi Tapaya swaha!

Om Hreem Hreem Krom Dhanadaya Namah

Om Shreem Hreem Im
Kubera Lakshmiai Kamaladharinyai
Dhana Akrashinyai Swaaha

Dažas Šrī Kubera Gāyatrī verijas

Om Tatrha Raajaya Vidmahae
Alakadiisaya Dimahi
Tanno Kuberappracodayaat

Om Yaksha Rajaya Vidhmaya
Alikadeesaya Deemahe
Tanna Kubera Prechodayath.

 
Page last modified on July 15, 2008, at 01:23 PM