108 Rahu vārdi

1. Om rāhave namah

2. Om saumhikeyāya namah

3. Om vidhuntu-dāya namah

4. Om surashatrave namah

5. Om tamase namah

6. Om phanine namah

7. Om gārgyanayāya namah

8. Om surāpyine namah

9. Om nīladži-muta-samkāshāya namah

10. Om caturbhujāya namah

11. Om khanga-kheta-kādhārine namah

12. Om varadā-yaka-hasta-kāya namah

13. Om shulā-yudhāya namah

14. Om megha-varnāya namah

15. Om krishna-dhvaja-patākā-vate namah

16. Om dakshinā-shāmukha-rathāya namah

17. Om tikshna-damshtra-karāla-kāya namah

18. Om shurpa-kāra-sansthāya namah

19. Om gomedā-bharana-priyāya namah

20. Om māsha-priyāya namah

21. Om kashyapar-shinandanāya namah

22. Om bhuja-geshvarāya namah

23. Om ulkā-pātayitre namah

24. Om shūline namah

25. Om nidhipāya namah

26. Om krishna-sarparāje namah

27. Om visha-jvalā-vrita-asyāya

28. Om ardhaša-rīrāya namah

29. Om shātrava-pradāya namah

30. Om ravindu-bhikarāya namah

31. Om chāyā-svarūpine namah

32. Om kathin-āngakāya namah

33. Om dvisha-cchatra-cchedakāya namah

34. Om karālā-syāya namah

35. Om bhayam-karāya namah

36. Om krūra-karmane namah

37. Om tamo-rūpāya namah

38. Om shyām-atmane namah

39. Om nila-lohitāya namah

40. Om kirītine namah

41. Om nila-vasanāya namah

42. Om sani-samānta-vartmagāya namah

43. Om cāndāla-varnāya namah

44. Om ashvy-riksa-bhavāya namah

45. Om mesha-bhavāya namah

46. Om shani-vat-phala-dāya namah

47. Om shurāya namah

48. Om apasavya-gataye namah

49. Om uparā-gakarāya namah

50. Om soma-surya-cchavi-vimarda-kāya namah

51. Om nila-pushpa-vihārāya namah

52. Om graha-shreshthāya namah

53. Om asht-amagrahāya namah

54. Om kabandha-mātradehāya namah

55. Om yātudhā-nakulod-bhavāya namah

56. Om govinda-varapātrāya namah

57. Om deva-jāti-pravishta-kāya namah

58. Om krūrāya namah

59. Om ghorāya namah

60. Om shanir-mitrāya namah

61. Om shukra-mitrāya namah

62. Om agocarāya namah

63. Om māni-gangā-snāna-dātre namah

64. Om sva-grihe-prabalādya-dāya namah

65. Om sad-grihe-anya-bala-dhrite namah

66. Om caturthe-mātrinā-shakāya namah

67. Om candra-yukte-candāla-janmasūcakāya

68. Om simha-janmane namah

69. Om rājya-dātre namah

70. Om mahā-kāyāya namah

71. Om janma-kartre namah

72. Om vidhu-ripave namah

73. Om mādaka-jnāna-dāya namah

74. Om janma-kanyā-rajya-datre namah

75. Om janma-hānidāya namah

76. Om navame-pitri-hantre namah

77. Om panca-me-shoka-dāya-kāya namah

78. Om dūne-kala-trahantre namah

79. Om saptame-kalaha-pradāya namah

80. Om shashthe-vitta-dātre namah

81. Om caturthe-vaira-dāyakāya namah

82. Om nava-me-pāpa-dātre namah

83. Om dasha-me-shoka-dāyakāya namah

84. Om adau-yashah-pradātre namah

85. Om ante-vaira-pradāyakāya namah

86. Om kālātmane namah

87. Om gocarā-cārāya namah

88. Om ghane-kakut-pradāya namah

89. Om panca-dhishanā-shringa daya namah

90. Om svarbha-nave namah

91. Om baline namah

92. Om mahā-saukhya-pradāyine namah

93. Om chandra-vairine namah

94. Om shāshvatāya namah

95. Om sura-shatrave namah

96. Om pāpa-grahāya namah

97. Om shāmbhavāya namah

98. Om pujya-kāya namah

99. Om pātira-pūranāya namah

100. Om paithina-sakulod-bhavāya namah

101. Om bhakta-rakshāya namah

102. Om rāhu-murtaye namah

103. Om sarva-bhishta-phala-pradāya namah

104. Om dirghāya namah

105. Om krishnāya namah

106. Om atanave namah

107. Om vishnu-netrāraye namah

108. Om devāya namah

109. Om dānavāya namah

 
Page last modified on February 19, 2010, at 06:07 PM