108 Mangala (Marss) vārdi

1. Om mahīsutāya namah

2. Om mahā-bhāgāya namah

3. Om mangalāya namah

4. Om mangala-pradāya namah

5. Om mahā-vīrāya namah

6. Om mahā-shūrāya namah

7. Om mahā-balaparākramāya namah

8. Om mahāraudrāya namah

9. Om mahābhadrāya namah

10. Om mānanīyāya namah

11. Om dayākarāya namah

12. Om mānadāya namah

13. Om aparvanāya namah

14. Om krūrāya namah

15. Om tāpa-traya-vivarjitāya namah

16. Om supratopāya namah

17. Om sutāmrākshāya namah

18. Om subrahmanyāya namah

19. Om sukhapradāya namah

20. Om vakra-stambhādi-gāmanāya namah

21. Om varenyāya namah

22. Om varadāya namah

23. Om sukhine namah

24. Om vīrabhadrāya namah

25. Om virūpākshāya namah

26. Om vidūrasthāya namah

27. Om vibhāvasave namah

28. Om nakshatra-cakra-sancarine namah

29. Om kshatrapāya namah

30. Om kshātra-varjitāya namah

31. Om kshaya-vriddhi-vinirmuktāya namah

32. Om kshamā-yuktāya namah

33. Om vicakshanāya namah

34. Om akshinaphaladāya namah

35. Om caturvarga-phala-pradāya namah

36. Om vītarāgāya namah

37. Om vītabhayāya namah

38. Om vijvarāya namah

39. Om vishva-kāranāya namah

40. Om nakshatra-rāshisancārāya namah

41. Om nānābhayanikrintanāya namah

42. Om vandārujanamandārāya namah

43. Om vakra-kuncita-murdhajāya namah

44. Om kamanīyāya namah

45. Om dayāsārāya namah

46. Om kanatkanakabhūshanāya namah

47. Om bhayaghnāya namah

48. Om bhavya-phaladāya namah

49. Om bhaktā-bhaya-varapradāya namah

50. Om shatru-hantre namah

51. Om shamopetāya namah

52. Om sharanāgataposhanāya namah

53. Om sāhasine namah

54. Om sad-gunādhyakshāya namah

55. Om sādhave namah

56. Om samaradurjayāya namah

57. Om dushtha-dūrāya namah

58. Om shishtha-pājyāya namah

59. Om sarva-kashtha-nivārakāya namah

60. Om dushceshtha-vārakāya namah

61. Om duhkha-bhanjanāya namah

62. Om durdharāya namah

63. Om haraye namah

64. Om dhu-svapna-hantre namah

65. Om dur-dharshāya namah

66. Om dushta-garva-vimocanāya namah

67. Om bharadvāja-kulodbhūtāya namah

68. Om bhū-sutāya namah

69. Om bhavya-bhūshanāya namah

70. Om raktām-barāya namah

71. Om rakta-vapushe namah

72. Om bhakta-pālana-tatparāya namah

73. Om catur-bhujāya namah

74. Om gadā-dhārine namah

75. Om mesha-vāhāya namah

76. Om mitāshanāya namah

77. Om shakti-shūla-dharāya namah

78. Om shāktāya namah

79. Om shāstra-vidyā-vishāradāya namah

80. Om tārkikāya namah

81. Om tāmasā-dhārāya namah

82. Om tapasvine namah

83. Om tāmra-locanāya namah

84. Om taptakāncana-samkāshāya namah

85. Om rakta-kinjalkasamnibhāya namah

86. Om gotrādhi-devāya namah

87. Om gomadhy-acarāya namah

88. Om guna-vibhāshanāya namah

89. Om asrije namah

90. Om angārakāya namah

91. Om avanti-desha-adhīshāya namah

92. Om janārdanāya namah

93. Om sūryayāmya-pradeshasthāya namah

94. Om ghune namah

95. Om yāmya-harin-mukhāya namah

96. Om trikona-mandala-gatāya namah

97. Om tridasha-adhipasannutāya namah

98. Om shucaye namah

99. Om shucikarāya namah

100. Om shurāya namah

101. Om shuci-vashyāya namah

102. Om shubhā-vahāya namah

103. Om mesha-vrishcika-rāshishāya namah

104. Om medhāvine namah

105. Om mita-bhāshanāya namah

106. Om sukha-pradāya namah

107. Om surūpa-akshāya namah

108. Om sarvā-bhīshta-phala-pradāya namah

 
Page last modified on August 09, 2011, at 09:37 AM