108 Ketu vārdi

1. Om ketave namah

2. Om sthulashirase namah

3. Om shiromātrāya namah

4. Om dhvajākritaye namah

5. Om nava-graha-yutāya namah

6. Om simhika-asurī-garbha-sambhavāya

7. Om mahā-bhītikarāya namah

8. Om chitravarnāya namah

9. Om srī-pingalākshakāya namah

10. Om phulladhumrasamkāshāya namah

11. Om tikshnadamshtrāya namah

12. Om mahodarāya namah

13. Om rakta-netrāya namah

14. Om citra-kārine namah

15. Om tivrakopāya namah

16. Om mahāsurāya namah

17. Om krūra-kanthāya namah

18. Om krodha-nidhaye namah

19. Om cchāyā-graha-visheshakāya namah

20. Om antya-grahāya namah

21. Om mahā-shīrshāya namah

22. Om surya-araye namah

23. Om pushpavad-grāhine namah

24. Om varahastāya namah

25. Om gadāpānaye namah

26. Om citra-vastra-dharāya namah

27. Om citra-dhvaja-patākāya namah

28. Om ghorāya namah

29. Om citra-rathāya namah

30. Om shikhine namah

31. Om kulutthabhakshakāya namah

32. Om vaiduryā-bharanāya namah

33. Om utpāta-janakāya namah

34. Om shukra-mitrāya namah

35. Om mandasakhāya namah

36. Om gadā-dharāya namah

37. Om nāka-pataye namah

38. Om antar-vedīshvarāya namah

39. Om jaimini-gotra-jāya namah

40. Om citragupta-atmane namah

41. Om dakshinā-mukhāya namah

42. Om mukunda-varapātrāya namah

43. Om maha-asura-kulod-bhavāya namah

44. Om ghana-varnāya namah

45. Om lamba-devāya namah

46. Om mrityu-putrāya namah

47. Om utpāta-rūpa-dhārine namah

48. Om adrishyāya namah

49. Om kāla-agni-sannibhāya namah

50. Om nripidāya namah

51. Om griha-kārine namah

52. Om sarvopadrava-kārakāya namah

53. Om citra-prasūtāya namah

54. Om analāya namah

55. Om sarva-vyādhi-vināshakāya namah

56. Om apasavyapracārine namah

57. Om navame-pāpadāyakāya namah

58. Om pancame-shokadāya namah

59. Om uparāgakhe-carāya namah

60. Om ati-purusha-karmane namah

61. Om turīye-sukhapradāya namah

62. Om tritīye-vairadāya namah

63. Om pāpa-grahāya namah

64. Om sphotaka-kārakāya namah

65. Om prāna-nāthāya namah

66. Om pancame-shramakārakāya namah

67. Om dvitīye-asphutavagdātre namah

68. Om vishākulitavaktrakāya namah

69. Om kāmarūpine namah

70. Om simha-dantāya namah

71. Om kushedhma-priyāya namah

72. Om caturthe-mātrināshāya namah

73. Om navame-pitrināshakāya namah

74. Om antye-vairapradāya namah

75. Om sutānandan-nidhanakāya namah

76. Om sarpākshijātāya namah

77. Om anangāya namah

78. Om karma-rāshyudbhavāya namah

79. Om upānte-kīrtidāya namah

80. Om saptame-kalahapradāya namah

81. Om ashtame-vyādhikartre namah

82. Om dhane-bahu-sukha-pradāya namah

83. Om janane-rogadāya namah

84. Om ūrdhva-mūrdha-jāya namah

85. Om grahanāyakāya namah

86. Om pāpadrishtaye namah

87. Om khecarāya namah

88. Om shāmbhavāya namah

89. Om asheshapūjitāya namah

90. Om shāshvatāya namah

91. Om natāya namah

92. Om shubhāshubha-phala-pradāya namah

93. Om dhūmrāya namah

94. Om sudhāpāyine namah

95. Om ajitāya namah

96. Om bhakta-vatsalāya namah

97. Om simha-asanāya namah

98. Om ketu-mūrtaye namah

99. Om ravindu-dyutināshakāya namah

100. Om amarāya namah

101. Om pīdakāya namah

102. Om amartyāya namah

103. Om vishnu-drishtāya namah

104. Om asureshvarāya namah

105. Om bhakta-rakshāya namah

106. Om vaicitryakapatasyandanāya namah

107. Om vicitraphaladāyine namah

108. Om bhaktā-bhīshta-phala-pradāya namah

 
Page last modified on August 09, 2011, at 09:37 AM