108 Guru (Jupīters) vārdi

1. Om gurave namah

2. Om gunākarāya namah

3. Om goptre namah

4. Om gocarāya namah

5. Om gopatipriyāya namah

6. Om gunine namah

7. Om gunavatam shrešthāya namah

8. Om gurunām gurave namah

9. Om avyayāya namah

10. Om jetre namah

11. Om jayantāya namah

12. Om jayadāya namah

13. Om jīvāya namah

14. Om anantāya namah

15. Om jayāvahāya namah

16. Om angirasāya namah

17. Om adhvarāsaktāya namah

18. Om viviktāya namah

19. Om adhvarakritparāya namah

20. Om vācaspataye namah

21. Om vashine namah

22. Om vashyāya namah

23. Om varishthāya namah

24. Om vāgvicakshanāya namah

25. Om citta-shuddhi-karāya namah

26. Om shrīmate namah

27. Om caitrāya namah

28. Om citrashikhandijāya namah

29. Om brihad-rathāya namah

30. Om brihad-bhānave namah

31. Om brihas-pataye namah

32. Om abhishtadāya namah

33. Om surācāryāya namah – Dievu skolotājs

34. Om surārādhyāya namah

35. Om surakāryakritodyamāya namah

36. Om girvānaposhakāya namah

37. Om dhanyāya namah

38. Om gishpataye namah

39. Om girīshāya namah

40. Om anaghāya namah

41. Om dhivarāya namah

42. Om dhishanāya namah

43. Om divya-bhāshanāya namah

44. Om deva-pūjitāya namah

45. Om dhanur-dharāya namah

46. Om daitya-hantre namah

47. Om dayāsārāya namah

48. Om dayākarāya namah

49. Om dāriddya-nāshanāya namah

50. Om dhanyāya namah

51. Om daksināya-nasambhavāya namah

52. Om dhanur-mīnā-dhipāya namah

53. Om devāya namah

54. Om dhanurbāna-dharāya namah

55. Om haraye namah

56. Om angiro-varsha-samjatāya namah

57. Om angirah-kulasambhavāya namah

58. Om sindhu-desha-adhipāya namah

59. Om dhīmate namah

60. Om svarnakāyāya namah

61. Om catur-bhujāya namah

62. Om hemān-gadāya namah

63. Om hemavapushe namah

64. Om hemabhūshanabhūshitāya namah

65. Om pushya-nāthāya namah

66. Om pushya-rāga-manimandalamanditāya namah

67. Om kāsha-pushpa-samānā-bhāya namah

68. Om indrādya-mara-samghapāya namah

69. Om asamānabalāya namah

70. Om sattva-guna-sampadvi-bhāvasave namah

71. Om bhū-surā-bhīshtadāya namah

72. Om bhūriyashase namah

73. Om punya-vivardhanāya namah

74. Om dharma-rūpāya namah

75. Om dhana-adhyakshāya namah

76. Om dhanadāya namah

77. Om dharma-pālanāya namah

78. Om sarva-veda-artha-tattva-jnaya namah

79. Om sarva-padvinivārakāya namah

80. Om sarva-pāpa-prashamanāya namah

81. Om sva-matānugatāmarāya namah

82. Om rigveda-pāragāya namah

83. Om riksha-rāshimārgapracāravate namah

84. Om sada-anandāya namah

85. Om satya-samdhāya namah

86. Om satya-samkalpa-mānasāya namah

87. Om sarvā-gamajnaya namah

88. Om sarva-jnaya namah

89. Om sarva-vedānta-vide namah

90. Om brahma-putrāya namah

91. Om brāhmaneshāya namah

92. Om brahma-vidya-avishāradāya namah

93. Om samāna-adhi-kanir-muktāya namah

94. Om sarva-loka-vashamvadāya namah

95. Om sasura-asura-gandharva-vanditāya namah

96. Om satya-bhāshanāya namah

97. Om brihaspataye namah

98. Om surācāryāya namah

99. Om dayāvate namah

100. Om shubha-lakshanāya namah

101. Om loka-traya-gurave namah

102. Om shrīmate namah

103. Om sarva-gāya namah

104. Om sarvato vibhave namah

105. Om sarveshāya namah

106. Om sarvadātushtāya namah

107. Om sarva-dāya namah

108. Om sarva-pājitāya namah

 
Page last modified on August 09, 2011, at 09:41 AM