108 Names of Ganesha

Ganesha Astottara Shatanamavali

1.Om Gajananaya namah
2.Om Gana-dhyakshaya namah
3.Om Vigna-rajaya namah
4.Om Vinayakaya namah
5.Om Dwi-maturaya namah
6.Om Dwi-mukhaya namah
7.Om Pra-mukhaya namah
8.Om Su-mukhaya namah
9.Om Krutine namah
10.Om Supra-deepaya namah
11.Om Sukha-nidhaye namah
12.Om Sura-dhyakshaya namah
13.Om Sura-righnaya namah
14.Om Maha-ganapataye namah
15.Om Manyaya namah
16.Om Maha-kalaya namah
17.Om Maha-balaya namah
18.Om Herambaya namah
19.Om Lamba-jatharaya namah
20.Om Haswa-grivaya namah
21.Om Maho-daraya namah
22.Om Madot-kataya namah
23.Om Maha-viraya namah
24.Om Mantrine namah
25.Om Mangala-swarupaya namah
26.Om Pramodaya namah
27.Om Pradhamaya namah
28.Om Pragnaya namah
29.Om Vigna-gatriye namah
30.Om Vigna-hantre namah
31.Om Viswa-netraya namah
32.Om Virat-pataye namah
33.Om Sri-pataye namah
34.Om Vak-pataye namah
35.Om Srungarine namah
36.Om Ashrita-vatsalaya namah
37.Om Shiva-priyaya namah
38.Om Sheeghra-karine namah
39.Om Saswataya namah
40.Om Balaya namah
41.Om Balodhitaya namah
42.Om Bhav-atma-jaya namah
43.Om Purana-purushaya namah
44.Om Pushne namah
45.Om Pushka-rochita namahya
46.Om Agra-ganyaya namah
47.Om Agra-pujyaya namah
48.Om Agra-gamine namah
49.Om Mantra-krutaye namah
50.Om Chamikara-prabhaya namah
51.Om Sarvaya namah
52.Om Sarvo-pasyaya namah
53.Om Sarva-kartre namah
54.Om Sarva-netraya namah
55.Om Sarva-siddhi-pradaya namah
56.Om Sarva-siddaye namah
57.Om Pancha-hastaya namah
58.Om Parvati-nadanaya namah
59.Om Prabhave namah
60.Om Kumara-gurave namah
61.Om Akshobhyaya namah
62.Om Kunjara-sura-bhanjanaya namah
63.Om Pramod-aptanaya-naya namah
64.Om Modaka-priya namah
65.Om Kanti-mate namah
66.Om Dhruti-mate namah
67.Om Kamine namah
68.Om Kavidha-priyaya namah
69.Om Brahma-charine namah
70.Om Brahma-rupine namah
71.Om Brahma-vidhya-dhipaya namah
72.Om Jishnave namah
73.Om Vishnu-priyaya namah
74.Om Bhakta-jivitaya namah
75.Om Jita-manma-dhaya namah
76.Om Ishwarya-karanaya namah
77.Om Jayase namah
78.Om Yaksha-kinnera-sevitaya namah
79.Om Gangan-sutaya namah
80.Om Gana-dhisaya namah
81.Om Gambhira-nina-daya namah
82.Om Vatave namah
83.Om Abhishta-varadaya namah
84.Om Jyotishe namah
85.Om Bhkta-nidhaye namah
86.Om Bhava-gamyaya namah
87.Om Mangala-pradaya namah
88.Om Avyaktaya namah
89.Om Apra-kruta-para-kramaya namah
90.Om Satya-dharmine namah
91.Om Sakhye namah
92.Om Sara-sambhu-nidhaye namah
93.Om Mahesaya namah
94.Om Divyangaya namah
95.Om Mani-kinki-nimekhalaya namah
96.Om Samastadi-vataya namah
97.Om Sahishnave namah
98.Om Sata-todditaya namah
99.Om Vighata-karine namah
100.Om Viswa-drushe namah
101.Om Viswa-raksha-krute namah
102.Om Kalyana-gurave namah
103.Om Unmatta-veshaya namah
104.Om Avarajajite namah
105.Om Samsta-jagad-had-haraya namah
106.Om Sarw-aish-waryaya namah
107.Om Akranta-chidak-chut-prabhave namah
108.Om Sri-vign-eswaraya namah

 
Page last modified on April 10, 2009, at 02:43 PM