108 Šukras (Venēra) vārdi

1. Om shukrāya namah

2. Om shucaye' namah

3. Om shubha-gunāya namah

4. Om shubha-dāya namah

5. Om shubha-lakshanāya namah

6. Om shobha-nākshāya namah

7. Om shubravāhāya namah

8. Om shuddha-sphadika-bhāsvarāya namah

9. Om dinārtiharakāya namah

10. Om daitya-gurave' namah

11. Om deva-abhivanditāya namah

12. Om kāvya-asaktāya namah

13. Om kāma-pālāya namah

14. Om kavaye' namah

15. Om kalyānā-dāyakāya namah

16. Om bhadra-mūrtaye' namah

17. Om bhadra-gunāya namah

18. Om bhārgavāya namah

19. Om bhakta-pālanāya namah

20. Om bhoga-dāya namah

21. Om bhuvana-adhyakshāya namah

22. Om bhukti-mukti-phala-pradāya namah

23. Om cāru-shīlāya namah

24. Om cāru-rūpāya namah

25. Om cāru-candra-nibhānanāya namah

26. Om nidhaye' namah

27. Om nikhila-shāstra-jnāya namah

28. Om nīti-vidyā-dhuram-dharāya namah

29. Om sarva-laksana-sampannāya namah

30. Om sarvā-pagduna-varjitāya namah

31. Om samāna-adikanir-muktāya namah

32. Om sakalā-gāmapāragāya namah

33. Om bhrigave' namah

34. Om bhoga-karāya namah

35. Om bhūmi-sura-pālana-tat-parāya namah

36. Om manasvine namah

37. Om mānadāya namah

38. Om mānyāya namah

39. Om māyātītāya namah

40. Om mahā-yashase' namah

41. Om bali-prasannāya namah

42. Om abhaya-dāya namah

43. Om baline namah

44. Om satya-parākramāya namah

45. Om bhavapāsha-parityāgāya namah

46. Om bali-bandha-vimocakāya namah

47. Om ghanā-shayāya namah

48. Om ghana-adhyakshāya namah

49. Om kambhugrivāya namah

50. Om kalā-dharāya namah

51. Om kārunya-rasa-sampurnāya namah

52. Om kalyāna-guna-vardhanāya namah

53. Om shvetāmbarāya namah

54. Om shvetavapushe' namah

55. Om catur-bhuja-samanvitāya namah

56. Om akshamālā-dharāya namah

57. Om acintyāya namah

58. Om akshinagunabha-asurāya namah

59. Om nakshatra-gana-samcārāya namah

60. Om nayadāya namah

61. Om niti-mārga-dāya namah

62. Om varsha-pradāya namah

63. Om hrishikeshāya namah

64. Om klesha-nāsha-karāya namah

65. Om kavaye namah

66. Om cintitārtha-pradāya namah

67. Om shānta-mataye' namah

68. Om citta-samādhi-krite' namah

69. Om ādhi-vyādhi-harāya namah

70. Om bhāri-vikramāya namah

71. Om punya-dāyakāya namah

72. Om purāna-purushāya namah

73. Om pujyāya namah

74. Om puruhāta-adi-sannutāya namah

75. Om ajeyāya namah

76. Om vijitārātaye' namah

77. Om vividhā-bharanojjvalāya namah

78. Om kunda-pushpa-pratikāshāya namah

79. Om mandahāsāya namah

80. Om mahā-mataye' namah

81. Om muktā-phala-samānābhāya namah

82. Om mukti-dāya namah

83. Om munisannutāya namah

84. Om ratna-simhāsanā-rudāya namah

85. Om rathasthāya namah

86. Om rajataprabhāya namah

87. Om sūrya-prāgdesha-samcārāya namah

88. Om sura-shatru-suhride' namah

89. Om kavaye' namah

90. Om tula-avrishabharāshishāya namah

91. Om durdharāya namah

92. Om dharma-pālakāya namah

93. Om bhāgyadāya namah

94. Om bhavya-cāritrāya namah

95. Om bhavapāsha-vimocakāya namah

96. Om gauda-desh-eshvarāya namah

97. Om goptre namah

98. Om gunite namah

99. Om guna-vibhūshanāya namah

100. Om jyeshthā-nakshatra-sambhūtāya namah

101. Om jyeshthāya namah

102. Om shreshthāya namah

103. Om shuci-smitāya namah

104. Om apavarga-pradāya namah

105. Om anantāya namah

106. Om santāna-phala-dāyakāya namah

107. Om sarva-ishvarya-pradāya namah

108. Om sarva-gīrvāna-gana-sannutāya namah

 
Page last modified on August 09, 2011, at 09:42 AM