Šivas vārdi (datīvā, ar tulkojumu un skaidrojumu)

Šivāya

Šiva ir tīra svētlaime, un Viņš valda pār visu. Ikviens var atbīvoties no grēkiem daudzinot Kunga Šivas vārdu.

Maheshwarāya – Lielais Dievs

Kā visu zināšanu cēlonis viņs ir sasniedzams tikai caur tīru un patiesu nodošanos.

Šambhavāya – Labklājības devējs

Viņš ir dāsns un laipns pret saviem padotajiem izlejot pār tiem savu svētību.

Shashišerakarāya – ar mēnesi matos

Vāmadevāya – Skaistais Dievs

Viņš izskatās varenlieliski sēžot uz sava buļļa Nandi.

Virūpakšāya – ar aci pierē

Kungam Šivam ir bezgalīga redze un viņa acis ir kā lotosa ziedi, bet trešā acs atrodas pieres vidū. Visas trīs acis atspoguļo trīs dabas aspektus – satviskumu, radžasu un tamasu.

Kapardināya – ar bieziem un savēlušamies matiem

Kunga Šivas mati ir biezi un savēlušies un sasieti kopā virs viņa galvas. Kngs Šiva bija tas, kurš uz savas galvas uztvēra Ganku, kura plūda lejup uz zemi.

Nīlalohitāya – tumši zilā krāsā

Kungs Šiva izskatās labvēlīgs un ir zilgā krāsā un viņš mirdz kā miljons sauļu, izstarojot mīlestību un spēku.

Šamkarāya – laimes devējs

„Šam” nozīmē labklājību un laimi, bet „kar” nozīmē nesējs. Kungs Šiva kā Šamkara sniedz mieru, laimi, svētību un svētlaimi visiem saviem sekotājiem.

Šūlapānāya – tas, kuram ir trīszaru dakša

Kungs Šiva nes trīszaru dakšu, kas norāda, ka viņš sevī ietver gan radītāju, gan iznīcinātāju, gan atjaunotāju.

Šipivištāya – tas, kuram piemīt īpaši spēki

Kungs Šiva ir zināšanu un gudrības iemiesojums, un viņa daba ir svētlaime. Viņš ir īpašu spēku iemiesojums, kas viņu padara Visspēcīgu.

Ambikānāthāya – Ambikas laulātais draugs

Kungs Šiva ir Ambikas laulātais draugs (arīUma vai Pārvati). Kopa viņi ir mūžīgais pāris, bet viņa ir Šivas šakti jeb dzīvības spēks.

Nīlakanthāya – tas, kuram ir zils kakls

Bhaktavatsalāya – tas, kuram patīk viņa godinātāji

Varenais Kungs Šiva ir garīgais ksolotājs un ceļa rādītājs. Viņs ir patiesība un viņs padotie viņu godina un viņam patīk viņa padotie.

Bhavāya – Visuma cēlonis

Kungs Šiva ar savu neaprakstāmo spēku, Māyā, rada visumu tik vien ka ar savu iztēli un gribu. Viņa eksistence ir pasaules kesistences cēlonis.

Šarvāya – atbrīvotājs no grēkiem

Kungs Šiva iznīcina visu, kas ir ļauns un grēcīgs. Cilvēkam ir jācīnās ar ļaunumiem, lai saplūstu ar Dievu, un Kungs Šiva labprāt palīdz iznīcināt ļaunumu, ja vien cilvēks izrāda savu gribu un piepūli.

Trilokēšāya – triju pasauļu pavēlnieks

Kā visu trīs pasauļu radītājs, kungs Šiva ir visspēcīgs un visvarens un ir aiz visām īpašībām. Un tikai aiz viņa labvēlības visas lietas uz pasaules tiek izgaismotas.

Šitikamthāya – tas, kuram ir balts kakls

Kad Kungs Šiva izglāba pasauli norijot indi, viņa kakls kļuva zils, bet kad tas tika nosmērēts ar pelniem, tas atkal kļuva balts.

Ugrāya – briesmīgais

Drausmīgas dusmas no Kunga Šivas satriec viņa ienaidniekus tos iznīcinot. Viņa dusmas, kas kā liesma nāk no viņa trešās acs, iznīcina tumsu.

Kāmārāya – Kāmas iznīcinātājs

Kungs Šiva iznīcināja Kāmu.

Lalātākšāya – tas, kuram ir acs uz pieres

Visvarenajam un visu zinošajam uz pieres ir acs, kas ir logs pagātni, tagadni un nākotni. Mēness, saule un uguns ir viņa acis, kas ir visu zinošas un visu redzošas.

Karūpānidhiyāya – līdzjūtības devējs

Kungs Šiva ir varenais un līdzjūtīgais nabago, apspiesto un nelamīgo aizstāvis. Viņš ir „Hara” – šķēršļu, raižu, satraukumu un ienaidnieku novācējs.

Parašuhastāya – tas, kurš nes cirvi

Kungs Šiva nes cirvi ar kuru Viņs iznīcina visus ego un iedomību un nodedzina visu ļauno.

Kailāsavāsināya – tas, kurš dzīvo uz Kailāša kalna

Kungs Šiva ir liels askēts, kurš salavens ar savām askēzēm. Viņs dzīvo uz Kailāša kalna.

Kavčināya – apbruņotais

Tūkstošacainais Kungs ir apbruņots ar daudziem ieročiem, kas norāda, ka viņš ir Augstakā personība, Nemainīgā realitāte ap kuru notiek visas pārmaiņas.

Kathīrāya – tas kurš ir ļoti stiprs

Lielais Kungs Šiva ir neuzveicams un viņam ir daudzi vareni ieroči. Viņš ir iznīcinājis daudzus dēmonus.

Swaramayāya – Skaņu pavēlnieks

Kungs Šiva, no kura ir cēlusies skaņa, ir mūzikas pavēlnieks. Viņš ir Nāda – visuma rašanās un attīstības skaņa.

Anīšvarāya – visa pavēlnieks

Kungs Šiva ir labvēlīgs, perfekts, nedzimis, viņš ir visa pavēlnieks, visas eksistences saknes cēlonis un visa iznīcinātājs.

Sarvagyāya – visu zināšanu iemiesojums

Kungs Šiva ir svētlaimes iemiesojums, kas parādās līdz ar zināšanu apguvi. Viņš ir vislielākais askēts un viserudītākais skolotājs, kuru mūžam godina un slavē himnās.

Paramātmanāya – visaugstākais

Šivamm nav ne gala, ne sākuma. Viņš nav salīdzināms. Viņš ir absolūts.

Somasūryaagniločanāya – tas, kuram mēness, saule un uguns ir acis

Kungam Šivam ir labvēlīgs skatiens. Viņa trīs acis ir saule, mēness un uguns un viņa redze ir bezgalīga.

Havishāya – tas, kurš norija indi

Kad tika kults piena (apziņas) okeāns, tika izkulta inde, kuru izdzēra labvēlīgais kungs Šiva, lai izglābtu pasauli. Tādēļ arī viņa kakls kļuva tumši zils.

Yagyamayāya – ziedojumu uguns

Kungs Šiva pats ir ziedojumu uguns, kas tiek iededzināts, lai iegūtu Dievu labvēlību un saņemtu svētības.

Somāya – tas kurš ir kā mēness

Šiva paliek mierīgs un viņu nespēj iespaidot jebkāda darbība. Gluzi kā mēness viņš vienmēr ir mierīgs un vērojošs.

Sadāšivāya – mūžīgais Šiva

Viņam nav ne gala ne sākuma un viņš pastāv vienmēr.

Višvēšvarāya – visuma pavēlnieks

Kungam Šivam nav ne raksturiezīmju, ne formas. Viņš ir izpaudies un neizpaudies. Viņs ir eksistence, zināšanas un svētlaime. Kā visuma pavēlnieks, viņš iznīcina visas trīs pasaules.

Pradžāpatayāya – visu būtņu pavēlnieks

Kungs Šiva, caur kuru izpaužas visa pasaule, ir visu būtņu pavēlnieks. Viņš ir gan radītājs, gan iznīcinātājs, gan atjaunotājs.

Hiranaredāya – tas kurš mirdz kā dimants

Kungs Šiva ir visuma izgaismošanas cēlonis, kurš mirdz kā dimants ar tūkstošsauļu spožumu.

Durdašāya – tas kuru atceras nelaimē

Kad cilvēks ir satraukts, sāpjpilns un noskumis un atceras kungu Šivu, un, ja viņš kļūst viņiem redzams, tad viņš tiem ir devis mieru.

Bhudžangabhūšanāya – tas kuru grezno čūskas

Čūskas ir cieši apvijušās ap Šivu, kas simbolizē gan viņa uzvaru pār bailēm, gan mūžīgo eksistenci.

Kritavāsaya – tas kurs valkā tīģera ādu

Mrityundžayāya – nāves uzvarētājs

Kungs Šiva ir uzvarējis nāvi un spēj ietekmēt likteņa gaitu. Viņš ir kā pretinde tiem, kuri cieš šajā laicīgajā un pasaulīgajā dzīvē. Laiks ir iznīcinātājs, un kā laika pavēlnieks Šiva arī ir iznīcinātājs.

Džagadvyāpināya – tas, kurš izplešas pa visu visumu

Kungs Šiva ir visur Visumā. Viņš ir neapverams un neizprotams, bet vienmēr klātesošs.

Mahāsenadžanakāya – Skandas tēvs

Čāruvikramāya – skaistuma iemiesojums

Kungs Šiva ir gan Dievišķais ritma un skaņas iemiesojums, ka arī prieka devējs. Viņā mīt absolūtais skaistums, kas ikvienu piesaista viņam.

Rudrāya – absolūtais cēlonis

Vārds „rud” apzīmē nelaimi un Šivas vārdā tas vēsta, ka Šiva ir nelaimju iznīcinātājs. Sniedzot zināšanas viņš atbrīvo no nelaimēm un sāpēm.

Ahirputnyāya – visu lietu pavēlnieks

Kungs Šiva ir visaugstakā varenā Dievišķā būtne, kas ir bez formas un ir visu lietu – gan dzīvo, gan nedzīvo – pavēlnieks.

Anekātmanāya – daudzu iecienītais

Sātvikāya – ar mīkstu sirdi

Šāšvatayāya – mūžīgais

Visu zinošais, visaugstais Šiva bez īpašībām un formām, bez gala un sākuma ir visur esošais un mūzīgais, kas ir neapverams un ārpus iztēles.

Pāšavimočkāya – atbrīvotajs no pieķeršanās

Kungs Šiva, kurš personificē zināšanas un gudrību, atbrīvo cilvēku no vēlmēm, lai viņš varētu tās pārvarēt un sākt tiekties pēc atbrīves.

Mahādevāya – Lielais Dievs

Avyaktāya – neredzamais

Sahastra akšāya – tūkstošacainais

Tūkstošacainais Šiva ir bezgalīgs, nezūdošs un visuresošs. Viņa skatiens ir bezgalīgs, visu redzošs un visu zinošs.

Sahastrapataya – tas, kuram ir tūkstoš formu

Kungam Šivam ir bezgala daudz formu un viņam piemīt bezgalīgs skaistums. Viņa tūkstos formās viņam ir bezgalīgi daudz galvu, un viņš irpatība it visā. Viņa formas ir daudzas un varenas, bet viņš pats paliek apslēpts.

Apavargapradāya – Labvēlības devējs

Kungs Šiva sniedz spēku, kas spēj aizēnot ego un ļauj ieplūst Viņā, jo viņš ir visas labvēlības iemiesojums.

Anantāya – bezgalīgais

Kungs Šiva ir absolūtais spēks, kas spēj iznīcināt un radīt kosmosu. Kurš ir visa bezgalīgais cēlonis, no kura ceļas visa radība un kurš ir bezgalīgs un neierobežots.

Tārakāya – progresa attīstības virzītājs

Bezgalīgais, nemainīgais un pastāvīgais Šiva iestāda un uztur likumu un kārtību kad vien tas ir nepieciešams. Nekas nedz kustās nedz notiek bez Viņa gribas.

Paramēšavarāya – visaugstākais kungs

Kungs Šiva ir visur un ir visas gaismas cēlonis, jo caur viņu tiek izgaismota pasaule.

 
Page last modified on April 10, 2009, at 01:44 PM