Šrī Gauranga-Ashtottara-Shata-Nama-Stotram

Šrī Čaitanyas 108 vārdi

1) namaskritya pravaksyami deva-devam jagad-gurum namnam-ashtotara-shatam caitanyasya mahatmanaha

After offering my respectful obeisances unto the Lord of Lords, Who is the spiritual master of the entire universe, I will now narrate 108 holy names of Lord Chaitanya, the great soul.

2) vishvambharo jita-krodho maya-manusha-vigrahaha amayi mayinam shreshto vara-desho dvijottamaha

1. Vishvambhara
He sustains the universe
Tas, kurš uztur Visumu

2. Jita-krodha
He is victorious over the influence of mundane anger
Tas, kurš uzvar pasaulīgo dusmu ietekmi

3. Maya-manusha-vigraha
He assumes the illusory form of a human
Tas, kurš pieņem iluzoro cilvēka formu

4. Amayi
He is bereft of fraudulent behavior
Tas, kurš nav iluzors un krāpjošs

5. Mayinam Shresta
He is the foremost of (transcendental) cheaters
Visaugstākais no garīgajiem (dievišķīgajiem) krāpniekiem

6. Vara-desha
He appears in the best of lands
Tas, kurš parādās labākajās zemēs

7. Dvijottama
He is the ultimate brahmana
Visaugstākais Brahmana

3) jagannatha-priya-sutah pitri-bhakto maha-manaha lakshmi-kantah shachi-putrah premado bhakta-vatsalah

8. Jagannatha-priya-suta
He is the dearest son of Jagannatha Mishra
Vismīļākais Jagannatha Mishra dēls

9. Pitri-bhakta
He is the devotee of His father
Tas, kurš godā savu tēvu

10. Maha-mana
He has great mental power
Tas, kuram ir varens mentālais spēks

11. Lakshmi-kanta
He is the beloved husband of the Goddess of Fortune
Laimes dievietes mīļotais vīrs

12. Shachi-putra
He is the son of mother Shachi
Savas mātes Šači dēls

13. Premada
He is the bestower of ecstatic loving devotion
Dievišķās mīlestības devējs

14. Bhakta-vatsala
He is very affectionate to His devotees
Savu sekotāju mīļotājs

4) dvija-priyo dvija-varo vaishnava-prana-nayakaha dvi-jati-pujakah shantah shrivasa-priya ishvaraha

15. Dvija-priya
He is dear to the twice-initiated brahmanas
Tas, kurš sevišķi mīļš divkārt iniciētajiem (dzimušajiem) brahmaņiem

16. Dvija-vara
He is the best amongst the brahmanas
Vislabākais starp brahmaņiem

17. Vaishnava-prana-nayaka
He is the hero of the devotees' life and soul
Savu sekotāju dzīves un dvēseles varonis

18. Dvi-jati-pujaka
He is the worshiper of the brahmanas
Tas, kurš ziedo brahmaņiem

19. Shanta
He is peaceful and saintly
Tas, kurš ir svēts un mierīgs

20. Shrivasa-priya
He is very dear to Srivasa Pandita
Tas, kurš ir sevišķi mīļš svētajam Šrivasam

21. Ishvara
He is the supreme controller
Visaugstākais

5) tapta-kanchana-gaurangah simha-grivo maha-bhujaha pita-vasa rakta-pattah sad-bhujo 'tha chatur-bhujaha

22. Tapta-kanchana-gauranga
His complexion is like molten gold
Tas, kurš ir kausēta zelta krāsā

23. Simha-griva
His neck is like the lion's
Tas, kuram kakls kā lauvam

24. Maha-bhuja
His arms are very muscular
Tas, kuram ir lielas un varenas rokas

25. Pita-vasa
He wears yellow cloth (when a householder)
Tas, kurš valkā dzeltenas drēbes

26. Rakta-patta
He wears red cloth (when a sannyasi)
Tas, kurš valkā sarkanas drēbes (kad ir sannyāsī)

27. Sad-bhuja
He exhibits a six-armed form
Tas, kuram ir sešas rokas

28. Chatur-bhuja
He exhibits a four-armed form
Tas, kuram ir četras rokas

6) dvi-bhujash cha gada-panih chakri padma-dharo 'malaha pancha-janya-dharah sharngi venu-panih surottamaha

29. Dvi-bhuja
He exhibits a two armed form
Tas, kuram ir divas rokas

30. Gada-pani
He holds the mace
Tas, kurš tur šķēpu

31. Chakri
He holds the discus
Tas, kurš tur sudaršana čakru

32. Padma-dhara
He holds the lotus
Tas, kurš tur lotosu

33. Amala
He is sinless
Tas, kurš ir bez grēka (bez traipa, dzidrs, mirdzošs kā kristāls)

34. Pancha-janya-dhara
He holds the Panca-janya conchshell
................?

35. Sharngi
He holds the bow
Tas, kurš tur loku

36. Venu-pani
He holds the flute
Tas, kurš tur flautu

37. Surottama
He is the foremost of the demigods
Tas, kurš ir pirmais starp Padieviem (Dievu pavēlnieks)

7) kamalaksheshvara prito gopa-liladhara yuva nila-ratna-dharo rupya-hari kaustubha-bhushanaha

38. Kamalaksheshvara
He is the Lord of the lotus-eyed Lakshmi
Tas, kurš ir Lotosa acu valdnieks (Lotosačainās Lakšmi valdnieks)

39. Prita (prīta)
He is beloved to all living beings
Tas kurš ir priecīgs, laimīgs, apmierināts

40. Gopa-liladhara
He is the abode of cowherding pastimes
Tas, kurš ir govju gaņu patvērums

41. Yuva
He is supremely youthful
Tas, kurš ir jauneklīgs

42. Nila-ratna-dhara
He likes to wear sapphires
Tas, kuram tīk valkāt safīrus

43. Rupya-hari
He likes to wear silver necklaces
Tas, kuram tīk valkāt sudraba kaklarotas

44. Kaustubha-bhushana
He is adorned with the Kaustubha gem
Tas, kurš rotājas ar Kaustubha pērli

8) shrivatsa-lanchano bhasvan-mani-dhrik kanja-lochanaha tatanka-nila-shrih rudra-lila-kari guru-priyaha

45. Shrivatsa-lanchana
He is decorated with the mark of Shrivatsa
Tas, kurš rotājas ar Srivatsa zīmi

46. Bhasvan-mani-dhrik
His form is embellished with many beautiful jewels
Tas, kurš rotājas ar daudziem skaistiem dārgakmeņiem

47. Kanja-lochana
He has lotus petal-shaped eyes
Tas, kuram acis kā lotosa lapas

48. Tatanka-nila-shri
His majesty is enhanced by sapphire earrings
Tas, kura varenību akcentē safīra auskari

49. Rudra-lila-kari
He sometimes enacts the pastimes of Lord Shiva
Tas, kurš iedzīvina Kunga Šivas Dievišķās spēles

50. Guru-priya
He is very dear to His spiritual master
Tas, kuru sevišķi iemīlējis viņa garīgais skolotājs

9) sva-nama-guna-vakta-cha namopadesha-dayakaha achandala-priyah shuddhah sarva-prani-hite rataha

51. Sva-nama-guna-vakta
He is aware of the attributes of His own holy name
Tas, kurš izprot sava vārda dievišķās īpašības

52. Namopadesha-dayaka
He imparts teachings about the holy names
Tas, kurš pavēsta svēto vārdu dievišķās īpašības

53. Achandala-priya
He is dear even to the lowest outcastes
Tas, kurš mīļš pat zemākajām kastām

54. Shuddha
His character is totally immaculate
tas, kura raksturs ir kā nektārs

55. Sarva-prani-hite-rata
He is engaged in the welfare of all living beings
Tas, kurš iesaistīts visu būtņu labklājībā

10) vishvarupanujah sandhyavatarah shitalashayaha nihsima-karuno gupta atma-bhakti-pravartakaha

56. Vishvarupanuja
He is the younger brother of Vishvarupa
Tas kurš ir višvarūpas jaunākais brālis

57. Sandhyavatara
He incarnated during the time of dusk
Tas, kurš pārdzimis saulrieta laikā

58. Shitalashaya
He is desirous of cooling the burning sufferings of living beings
Tas, kurš kaislīgi vēlas mazināt dzīvo būtņu ciešanas

59. Nihsima-karuna
His compassion is limitless
Tas, kura līdzjūtība ir bezgalīga

60. Gupta
He is very secretive
Tas, kurš ir noslēpumains

61. Atma-bhakti-pravartaka
He preaches devotion unto the true Self
Tas, kurš mudina godāt patieso būtību

11) mahanando nato nritya-gita-nama-priyah kavihi arti-priyah shuchih shuddho bhavado bhagavat-priyaha

62. Mahananda
He is absorbed in the greatest bliss
Grandiozā svētlaime

63. Nata
He behaves as a dramatic actor
Tas, kurš ir vislabākais aktieris

64. Nritya-gita-nama-priya
He is fond of dancing, singing & chanting the holy names
Tas, kuram patīk dejot, dziedāt un skaitīt svētos vārdus

65. Kavi
He is a learned scholar and poet
Tas, kurš ir augsti skolots, labi izglītots

66. Arti-priya
He is dear to those who are suffering
Tas, kurš mīļš tiem, kuri cieš

67. Shuchi
He is meticulously clean
Tas, kurš ir absolūti tīrs

68. Shuddha
He is spotlessly pure
Tas, kurš ir bez mazākā traipiņa

69. Bhavada
He confers ecstatic loving emotions
Tas, kurš sniedz mīlestības ekstāzi

70. Bhagavat-priya
He is intimate with the great devotees
Tas, kurš ir bagātīgi iemīļots

12) indradi-sarva-lokesha-vandita-shri-padambujaha nyasi-chudamanih krishnah sannyasashrama-pavanaha

71. Indradi-sarva-lokesha-vandita-shri-padambuja
His divine lotus feet are worshiped by Lord Indra and all the rulers of various heavenly planets
Tas, kura Dievišķajām lotosa pēdām ziedo Kungs Indra un dažādi debesu planētu valdnieki

72. Nyasi-chudamani
He is the crest jewel of renunciates
Tas, kurš ir kroņa dārgakmenis (nyas: atteikties, aiziet)

73. Krishna
He is the all attractive Supreme Personality of Godhead
Tas, kurš ir Krišna

74. Sannyasashrama-pavana
He is the purifier of the renounced order
Tas, kurš ir sannjāsī attīrītājs

13) chaitanya krishna-chaitanya danda-dhrig nyasta-dandakaha avadhuta-priyo nityananda-shad-bhuja-darshakaha

75. Chaitanya
He is the living force of all creation
Tas, kurš ir visas radības dzīvais spēks (caitanya=apziņa, inteliģence, dvēsele, gars, universālais gars. Vaišbavu reformista vārds dz.1485 AD)

76. Krishna-Chaitanya
He is the all-attractive living force
Visu pievilcīgais dzīves spēks

77. Danda-dhrik
He carries the staff of the renounced order
Tas, kurš nes atsacījušos ordeņa zizli

78. Nyasta-dandaka
He abandons the staff of the renounced order
Tas, kurš pamet atsacījušos ordeņa zizli

79. Avadhuta-priya
He is dear to the divine madman (Srila Nityananda Prabhu)
Tas, kurš mīļš tiem, kuri no sevis nokratījuši pasaulīgo pienākumu un sajūtu

80. Nityananda-sad-bhuja-darshaka
He shows His six-armed form to Nityananda
Tas, kurš Nityānandam rāda savu sešu roku formu

14) mukunda-siddhi-do dino vasudevamrita-pradaha gadadhara-prana-natha arti-ha sharana-pradaha

81. Mukunda-siddhi-da
He gives perfection to His devotee Mukunda
Tas, kurš savam sekotājam Mukundam sniedz dažādas mistiskās spējas

82. Dina
He behaves with meek and humble mannerisms (?)
Tas kurš ir pakļāvīgs un pieticīgs

83. Vasudevamrita-prada
He gives nectar to this devotee Vasudeva (the leper)
Tas, kurš dod nektāru sekotājam Vāsudevam

84. Gadadhara-prana-natha
He is the Lord of the life of Gadadhara Pandita
Tas, kurš ir Gadadhara dzīves dvašas patrons

85. Arti-ha
He removes the distress of His devotees
Tas, kurš savus sekotājus atbrīvo no sāpēm

86. Sharana-prada
He bestows ultimate shelter to His devotees
Tas, kurš sniedz patvērumu saviem sekotājiem

15) akinchana-priyah prano guna-grahi jitendriyaha adosha-darshi sumukho madhurah priya-darshanaha

87. Akinchana-priya
He is dear to those who possess nothing
Tas, kurš mīļš tiem, kuriem nav nekā

88. Prana
He is the life and soul of all creation
Tas, kurš ir visas radības dzīve un dvēsele

89. Guna-grahi
He accepts only the good qualities of others
Tas, kurš pieņem tikai citu labās īpašības

90. Jitendriya
He is victorious over the influence of the material senses
Tas, kurš ir uzvarējis materiālo jutekļu ietekmi

91. Adosha-darshi
He is blind to the faults of others
Bezgrēcības redzētājs

92. Sumukha
He has a pleasant face
Tas, kuram ir skaista seja

93. Madhura
He is supremely sweet
Tas, kurš ir sevišķi salds

94. Priya-darshana
He is very precious to behold
Tas, kuru redzēt ir sevišķi labvēlīgi

16) pratapa-rudra-samtrata ramananda-priyo guruhu ananta-guna-sampannah sarva-tirthaika-pavanaha

95. Pratapa-rudra-samtrata
He delivers Maharaja Pratapa Rudra from obstacles
Tas, kurš aizsargā lielo valdnieku Pratapu-Rudru no šķēršļiem

96. Ramananda-priya
He is the beloved of Ramananda Raya
Tas, kuru iemīļojis valdnieks Rāmānanda

97. Guru
He is the spiritual master of every living being
Tas, kurš ir ikvienas dzīvās būtnes garīgais skolotājs

98. Ananta-guna-sampannah
He is endowed with limitless good qualities
Tas, kuram piemīt bezgalīgi daudz labo īpašību

99. Sarva-tirthaika-pavana
He is the sole purifier of all places of pilgrimage
Tas, kurš ir visu svētvietu attīrītājs

17) vaikuntha-natho lokesho bhaktabhimata-rupa-dhrik narayano maha-yogi jnana-bhakti-pradah prabhuhu

100. Vaikuntha-natha
He is the Lord of the spiritual world of no anxiety
Tas, kurš ir Vaikunthas aizstāvis

101. Lokesha
He is the Lord of all the material planets
Tas, kurš ir visu materiālo planētu valdnieks

102. Bhaktabhimata-rupa-dhrik
He assumes different forms according to the desires of His devotees
Tas, kurš pieņem dažādas formas atkarībā no savu sekotāju vēlmēm

103. Narayana
He is the supreme shelter for all living beings
Tas, kurš ir visu dzīvo būtņu augstākais patvērums

104. Maha-yogi
He is the greatest performer of yoga
Tas, kurš ir varenākais yogs

105. Jnana-bhakti-pradah (pradah=iznīcināt; bhakti=atdalīt)
He imparts intellectual knowledge of devotion
Tas, kurš iznīcina nošķirtību no Dieva

106. Prabhu
He is the Lord and Master of all
Visuvarenais

18) piyusha-vachanah prithvi-pavanah satya-vak sahaha oda-desha-jananandi sandohamrita-rupa-dhrik

107. Piyusha-vachana
His words emit showers of pure nectar
Tas, kura vārdi ir tīrs nektārs

108. Prithvi-pavana
He is the savior of the earth
Tas, kurš ir zemes glābējs

109. Satya-vak
He speaks truthfully
Tas, kurš runā tikai patiesību

110. Saha
He can endure all forms of misery
Visspēcīgs, visu-izturošs, varens, visspēcīgs

111. Oda-desha-jananandi
He delights the people of Orissa
Tas, kurš iepriecina Orissas iedzīvotājus

112. Sandohamrita-rupa-dhrik
He embodies the form of all universal nectar
Universālā nektāra forma

 
Page last modified on February 26, 2009, at 06:12 PM